Mazsalacas vidusskola

Tik ilgi būs pasaule šī, cik ilgi būs skola. Un skolas dvēsele – skolēni un skolotāji

T/fax:+371 64251270  vidusskola@mazsalacasnovads.lv

Vārda dienu šodien svin:

SKOLAS NOLIKUMS (aktualizēts 26.08.2021)
Skolas padomes reglaments (izdots 24.11.2021)
Pedagoģiskās padomes reglaments (aktualizēts 27.12.2021)
Metodiskā darba organizācijas reglaments (27.12.2021)
Skolēnu pašpārvaldes reglaments (izdots 29.11.2021)
Pagarinātās dienas grupas reglaments
Bibliotēkas reglaments (aktualizēts 26.10.2022)
Sporta zāles un āra sporta laukuma iekšējās kārtības noteikumi (aktualizēti 26.10.2022)
Personas datu apstrādes noteikumi   
Interneta mājaslapas izveides, uzturēšanas un informācijas aktualizēšanas kārtība
Atbalsta grupas reglaments (aktualizēts 26.10.2022)
Iekšējās kārtības noteikumi (aktualizēti 27.09.2021)
Darba kārtības noteikumi (aktualizēti 26.10.2022)
Aizvietošanas kārtība
Ētikas kodekss
Pretkorupcijas pasākumu plāns
Iesniegumu izskatīšanas kārtība
Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība(aktualizēta 26.10.2022)
Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība (aktualizēta 29.11.2021)
Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas komisijas darbības kārtība (aktualizēta 29.11.2021)
Pedagogu materiālās stimulēšanas kārtība(aktualizēta 21.10.2021)
Darba drošības un aizsardzības noteikumi (aktualizēti 27.09.2021)
Kārtība, kādā Mazsalacas vidusskolā tiek organizēts mācību process un veikti pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai (aktualizēta 27.08.2021)
Rīcības plāns, ja konstatēts vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas (aktualizēts 27.09.2021)
Vardarbības pret izglītojamo novēršanas kārtība (aktualizēta 27.09.2021)
Noteikumi par nepiederošu personu uzturēšanās kārtību Mazsalacas vidusskolā (aktualizēti 01.09.2022)
Rīkojums par izglītojamo drošību (14.10.2022)
Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē (aktualizēta 27.09.2021)
Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība  (aktualizēta 10.06.2022)
Zelta, sudraba un bronzas liecību saņemšanas kārtība (aktualizēta 14.06.2022)
Lēmums par apbalvojumu "Par teicamām sekmēm mācību darbā" Valmieras novada izglītojamajiem (28.10.2021)