Pieejamības rīki

Mazsalacas vidusskola

Mūsu vērtības - ATBILDĪBA, CIEŅA, DROSME

T/fax:+371 64251270  vidusskola@mazsalacasnovads.lv

Vārda dienu šodien svin:

IESTĀDES DARBĪBAS VIRZIENI, MĒRĶI UN ĪSTENOTĀS PROGRAMMAS

Misija: Mazsalacas vidusskola – pārmaiņām un sadarbībai atvērta mācību iestāde ar modernu, materiāli nodrošinātu un estētiski sakoptu vidi, kurā strādā radošs kolektīvs un mācās mūžizglītībai motivēti izglītojamie.

Vīzija: Pilnveidot izglītības procesu skolā, izvērtējot apkārtējo sociāli ekonomisko vidi, izglītojamo intereses un vajadzības.

Mazsalacas vidusskolas darbības pamatmērķis ir noteikts skolas nolikumā: „Demokrātiskā izglītības vidē organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina Valsts vispārējās pamatizglītības standartā un Valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu”.

Katru gadu tiek precizēti skolas mācību un audzināšanas mērķi un uzdevumi atbilstoši skolas Attīstības plānā izvirzītajām prioritātēm.