Mazsalacas vidusskola

Tik ilgi būs pasaule šī, cik ilgi būs skola. Un skolas dvēsele – skolēni un skolotāji

T/fax:+371 64251270  vidusskola@mazsalacasnovads.lv

Vārda dienu šodien svin: Jāzeps

SKOLAS NOLIKUMS
Skolas padomes reglaments
Pedagoģiskās padomes reglaments
Metodisko komisiju reglaments
Pagarinātās dienas grupas reglaments
Bibliotēkas reglaments
Sporta zāles un āra sporta laukuma iekšējās kārtības noteikumi
Atbalsta grupas reglaments
Iekšējās kārtības noteikumi
Darba kārtības noteikumi
Aizvietošanas kārtība
Ētikas kodekss
Pretkorupcijas pasākumu plāns
Iesniegumu izskatīšanas kārtība
Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas kārtība
Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas komisijas darbības kārtība
Pedagogu materiālās stimulēšanas kārtība
Darba drošības un aizsardzības noteikumi:
Rīcības plāns, ja konstatēts vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas
Vardarbības pret izglītojamo novēršanas kārtība
Noteikumi par nepiederošu personu uzturēšanās kārtību Mazsalacas vidusskolā
Rikojums par izglitojamo drosibu
Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē
Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība
Zelta, sudraba un bronzas liecību saņemšanas kārtība
Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Mazsalacas novada izglītojamajiem