Mazsalacas vidusskola

Tik ilgi būs pasaule šī, cik ilgi būs skola. Un skolas dvēsele – skolēni un skolotāji

T/fax:+371 64251270  vidusskola@mazsalacasnovads.lv

Pasākumi

Ēdienkarte

21. - 24 .novembris

partika1. - 4. KL.

5. - 12. KL.

 

"Skolas Lapa"

Jauniešu telpa

SKOLAS NOLIKUMS
Skolas padomes reglaments
Pedagoģiskās padomes reglaments
Metodisko komisiju reglaments
Bibliotēkas reglaments
Atbalsta grupas reglaments
Darba kārtības noteikumi
Aizvietošanas kārtība
Ētikas kodekss
Pretkorupcijas pasākumu plāns
Iesniegumu izkatīšanas kārtība
Pedagogu materiālās stimulēšanas kārtība
Drošības un darba aizsardzības noteikumi:
Rīcības plāns, ja konstatēts vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas
Kārtība par izglītības iestādes vadītāja un skolas darbinieku rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība
Noteikumi par nepiederošu personu uzturēšanās kārtību Mazsalacas vidusskolā
Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem
Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē
Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība
Zelta, sudraba un bronzas liecību piešķiršanas kārtība
Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Mazsalacas novada izglītojamajiem